Play Stop  
Profil Služby Semináře Fotogalerie Reference Ceník Kontakt  

ZDRAVÉ BYDLENÍ

VLIVY PROSTŘEDÍ

Součástí každého dobrého Feng shui by mělo být zhodnocení kvality vlivů našeho prostředí a navržení příslušných náprav a opatření.

K nejdůležitějším vlivům, které na nás působí a můžeme je pozitivně ovlivňovat s pomocí Feng shui, patří zemské vyzařování neboli geopatogenní zóny a spodní voda, elektromagnetické záření, materiály, barvy, ale i tvary prostoru, nábytku a předmětů (viz dále).

Některé vlivy prostředí můžeme ovlivnit jen částečně, a to je např. kvalita vzduchu v prostoru, kterou ovlivňujeme třeba četností větrání, rekuperací, aromalampami, solnými svícny, ionizátory, zvlhčovači …Některé z uvedených zařízení působí spíše záporně nebo vůbec.

Sami můžeme řízenou volbou ovlivnit kvalitu svého jídla, dále vody, kterou pijeme, a materiálů, které použijeme ve svém prostředí nebo jako oblečení. Málokdo ale ví, že kvalitu našeho prostředí ovlivňuje na příklad i druh vytápění, způsob řešení umístění elektrických rozvodů,…

Vzhledem k tomu, že mnoho vlivů a působení neovlivníme vůbec (počasí, biozátěže, kvalitu vzduchu a vody obecně, vyzařování antén, radarů,..) a z důvodu stále se zhoršující kvality našeho životního prostředí je rozhodně žádoucí pozitivně ovlivnit vše, co je v našich silách.

Zaměření a návrh řešení geopatogenních zón (viz.níže) považuji za základ kvalitního Feng shui. Stejně i poradenství v oblasti řešení elektromagnetického smogu (viz.níže) by mělo být automatickou součástí takové studie.

Dále je třeba se orientovat ve zdravotní nezávadnosti nejen materiálů, ale i techniky (televize) a technologií. Zdravého bydlení se tedy týká i poradenství v oblasti technického zabezpečení prostoru (způsob vytápění, zdroje energie,…).


Současně je třeba si uvědomit, že vše je jeden svět a že nejen okolní prostředí působí na nás, ale současně i my jsme se svým prostorem (tělem i obydlím) takovým okolním prostředím působícím na někoho jiného. Proto by kvalitní Feng shui poradenství mělo dbát i na ekologičnost a v důsledku trvalou udržitelnost svých návrhů.

GEOPATOGENNÍ ZÓNY (GPZ)

V dnešní době by problematika a existence geopatogenních zón neměla být otázkou, protože jejich výzkum probíhá po celém světě již několik desetiletí.

U nás se tato problematika zkoumá na vědeckých pracovištích od 70.let.

Známý je např. výzkum Dr.Rejdáka (Praha), odborná zpráva vedoucího projektanta pro výzkum od Dr.arch.Zdenka Gardavského (Olomouc) nebo na Slovensku výzkumy státního (!) zaměstnance Ing.Andreje Sándora, jehož pracovní náplní je zkoumání vlivů energetických záření na živé organismy a který od roku 1994 spolupracoval v oblasti odstínění geopatogenních zón na příklad se Slovnaftem, s pracovištěm Slovenské televize, s piloty košické akrobatické letky Bílých albatrosů, atd.


Vzhledem k prokázanému negativnímu vlivu geopatogenních zón na lidský organismus, považuji jejich zaměření a návrh řešení v prostoru za základní a neodmyslitelnou součástí každého kvalitního FENG SHUI!


Podle Feng shui je tedy naprosto nezbytné, aby se postele, pracovní stoly, pohovky a křesla, kde je předpokládaná delší doba pobytu, umisťovaly do míst, v nichž se žádné energeticky rušivé vlivy nevyskytují.

Z vlastní zkušenosti a měření mohu potvrdit, že lidé, kteří měli postel umístěnou na geopatogenní zóně, trpěli od nespavosti a nejrůznějších zdravotních potíží jako bušení srdce, bolesti páteře, mrtvení končetin, až po těžké poruchy imunity a jiná závažná onemocnění.

Vzhledem k prokázanému vlivu na vývoj živých organismů, považuji za velmi důležité změření geopatogenních zón a jiných rušivých vlivů v dětských pokojích! (viz. Feng shui pro děti)

Rovněž bylo zjištěno, že geopatogenní zóny způsobují i poruchy soustředění. Toto považuji za velmi cennou informaci pro umístění pracovních stolů nejen z hlediska zdravotního, ale i z důvodu pracovní výkonnosti, rozhodování, úrazovosti, atd.(viz. Feng shui v podnikání)

Geopatogenní zóny jsou souhrnný název pro:

Geologické anomálie

zlomy, poklesy, vlnění, přesuny, styky hornin, rudní žíly,..

Podzemní vodní toky

Hartmannovy pásy

jsou pojmenovány podle MUDr. E.Hartmanna, vedoucího výzkumného pracoviště geologické biologie v Eberbachu / Neckaru. Podle fyzikálních průzkumů těchto pásů bylo zjištěno, že se jedná o VKV kosmického původu. Probíhají mřížovitě od S k J a od Z k V.

Curyho pásy

název je podle MUDr. M.Curyho ředitele medicinskobioklimatického institutu v Riederu /Ammersee. Jedná se o horizontálně polarizované záření.

Výzkum a historie

Bylo zjištěno, že projevem geopatogenních zón je změna silového pole zemského magnetizmu, větší elektrická vodivost půdy, změna ionizace vzduchu, změna silového pole radiových vln, zvýšené působení zemního záření gama, zvýšené infračervené záření, mikrovlnné záření, kolísání elektrického silového pole, atd.


Průběhy GPZ jsou nazývány v různých řečech jako půdní dráždivost, geopatické dráždění, iritační pruhy, zemní dráždění, atd. a jejich neblahý vliv na lidský organizmus byl znám již v dávné historii lidstva, což dokazuje přes 4.tisíce let stará profese geomantů v Číně a nařízení císaře Kuang Yu, požadující zkoumání pozemků určených k zástavbě pokud jde o průběh tzv. dračích žil a podzemních vodních toků. Znalost těchto jevů je známa z Egypta i Říma a udržela se zřejmě až do renesance, kdy byly četné kláštery a zámky stavěny tak, aby jejich zdi probíhaly v linii pásů GPZ, což vedlo k charakteristickým nepravým úhlům a kosodelníkovým místnostem.

Současnost a geopatogenní zóny

Bylo zjištěno, že k zesílení nepříznivých vlivů geopatogenních zón dochází nejen při změnách povětrnostní situace, při bouřlivém počasí, při měsíci v úplňku, atd., ale i v budovách se železobetonovými a železnými konstrukcemi a při používání umělých materiálů.

V poslední době problematika geopatogenních zón zvláště nabyla na významu vzhledem k překotnému zavádění a využívání různých technických prostředků současné civilizace. A to od mobilních telefonů, mikrovlnných trub, televizorů, přes trafostanice, až po antény, radary a vysílače všeho druhu.

Všechny tyto technické prostředky produkují elektromagnetický smog (viz.), který zesiluje negativní účinky geopatogenních zón.


Cílem kvalitního Feng shui je naléz takové řešení v prostoru, které vede k ochraně člověka před pobytem v negativním působení geopatogenních zón, a které maximálně eliminuje elektromagnetický smog (viz.).


Pro změření geopatogenních zón byly vyvinuty a patentovány různé přístroje, jsou však určeny především k měření ve volném prostoru. Z tohoto důvodu je tedy využití člověka jako detektoru a indikátoru geologických anomálií a GPZ v budovách tím nejrychlejším a nejekonomičtějším řešením.

Měření různých lidí se může lišit v závislosti na jejich citlivosti a zkušenostech, proto doporučuji oslovovat citlivce a proutkaře s praxí a referencemi. Na tomto místě bych chtěla varovat před nákupem drahých i levnějších nefunkčníchzařízení. Jedná se o fyzikální jevy, a proto je třeba i takto s nimi pracovat!


Vlivy geopatogenních zón cítím již od mládí a sama se na takových místech nemohu zdržovat. Jejich vliv u mě vyvolává subjektivní pocity, které často považuji za nesnesitelné.

Měření geopatogenních zón a nalezení řešení je neodmyslitelnou součástí Feng shui, které praktikuji (viz. Nabídka služeb).

ELEKTROMAGNETICKÝ SMOG

Problematika elektrosmogu a jeho vlivu na lidské zdraví je v poslední době stále více diskutované téma. Elektrosmogem se souhrnně nazývají elektro-magnetická pole a vlny, která vznikají v důsledku činnosti technických zařízení.

Tato pole mají účinek na vodivá tělesa, tedy i na živé organizmy, což vychází z fyzikálních zákonů.

V současné době existují jak nezávislé studie, tak výzkumy z pověření příslušných ministerstev, které jednoznačně prokazují negativní dopady elektromagnetického záření na lidský organismus a zdraví člověka. Ve Švýcarsku, Rakousku a USA již proběhl a probíhá intenzivní výzkum účinků mobilních telefonů, domácích elektrospotřebičů jako TV přístrojů, PC, rádií, mikrovlnných trub, bezdrátových telefonů a dalších zařízení.

„Ve velkém“ produkuje elektrosmog například vedení vysokého napětí, vykrývací stanice pro mobilní telefony, radary, vysílače, a další. Vzhledem k tomu, že elektrosmog ve vnějším prostředí prakticky neovlivníme, je velmi žádoucí udělat maximum ve svém bezprostředním okolí – doma a na pracovišti, abychom jeho působení zmírnili.

Existuje celá řada dobrých rad a chytrých nápadů, jak v domácím prostředí zmírnit nebo odstranit působení elektrosmogu. Kromě toho existují odborná řešení, která jsou z oblasti elektroinstací. Některé je možné využít i v případě již hotových domů a bytů a v zaběhlých domácnostech.

Jedná se zde o fyzikální jevy, a proto varuji před používáním různých laických zařízení a „vynálezů“, nemusí totiž fungovat a dělají špatnou pověst závažné problematice.

Poradenství v oblasti elektrosmogu by mělo být automatickou součástí kvalitní studie Feng shui. Rozhodně by klient měl být informován, co může udělat v dětském pokoji a v ložnici, aby snížil toto negativní působení na minimum.


Podle prováděných studií má elektrosmog negativní účinky na metabolismus, imunitní systém, nervovou soustavu člověka, atd. a ve Velké Británii se dokonce v nedávné době prokázala souvislost mezi vysokým napětím a dětskou leukémií.


Domnívám se, že zde není nutné složitě bádat. To, že se naše životní prostředí stále zhoršuje a že v nebývalé míře přibývá tak zvaných civilizačních chorob, hovoří samo za sebe. Kromě toho některá negativní působení se ve svých účincích nesčítají nýbrž gradují! A proto moudré je ne-diskutovat, ale jednat.


V rámci své činnosti nabízím i měření a poradenství v oblasti řešení elektrosmogu.

MATERIÁLY VE FENG SHUI

Materiály hrají ve studii Feng shui velmi důležitou roli a mohou značně ovlivňovat jak energetickou vyváženost a harmonii prostoru, tak zdraví člověka. Posuzují se podle těchto kritérií:

  • přírodní nebo umělé
  • přiřazení k jednotlivým praformám podle druhu jejich vibrace – dřevo (také látky,…),oheň (kůže a kožešiny,...), země (kámen, keramika,dlažba,…), kov (také plasty,…) a voda (sklo,,,).
  • případné dopady na zdraví člověka

Feng shui upřednostňuje přírodní a zdravotně nezávadné materiály. Kvalitní poradce Feng shui by měl být obeznámen jak s možnostmi našeho trhu při používání přírodních materiálů - např. při stavbě domu (druhy izolací, stavební prvky,…), tak s možnými závadnými materiály (azbest, různá pojidla, některé plasty,…).


V Mistrovském Feng shui lze pomocí materiálů v prostoru - stejně jako u barev – přímo působit, harmonizovat a ozdravovat konkrétního člověka podle jeho energetické (ne)vyváženosti a zdravotního stavu a potřeb (viz. Taoistická astrologie člověka).

Není náhoda, když někdo touží po kovové posteli, ale jiný se otřásá nevolí při představě spánku v takové posteli. Stejně tak není náhodná preference barev (viz. níže Barvy ve Feng shui).


Na závěr bych chtěla upozornit na skutečnost, že název nějakého produktu „bio…“ ještě nemusí zaručovat vlastnosti a kvalitu, kterou by skutečná značka Bio (jak je třeba uváděná u potravin) měla zaručit.

BARVY VE FENG SHUI

Barvy patří k nejdůležitějším pracovním prostředkům ve Feng shui. V dnešní době je již známo, že prokazatelně ovlivňují duševní i fyzický stav člověka a že působí na naše podvědomí. Průzkumy prokázaly, že barvy ovlivňují naši pasivitu/aktivitu, agresivitu/klid, chuť k jídlu/nechutenství, výkonnost, sexuální dráždivost, rychlost a kvalitu rekonvalescence, kvalitu spánku, atd.

Ve Wikipedii definice barvy říká, že barva je vjem, který vytváří viditelné světlo na sítnici lidského oka. Feng shui vnímá barvu jako vibraci, která na nás působí nejen jako vjem přes naše oči, ale jako určitý druh vlnění, které působí na celé naše tělo. V určitém stavu vědomí můžete náš hmotný svět vnímat jako nejkrásnější mozaiku různobarevných pestrých vlnění.

Působení barev přímo ovlivňuje člověka a současně ovlivňuje vzhled a vnímání prostoru kolem nás. Nevhodným působením barev lze i krásnou scenérii znehodnotit a naopak, vhodnou volbou barev a jejich kombinací lze prostor pozvednout, zútulnit, vytvořit potřebnou atmosféru, potlačit nežádoucí optické vjemy, atd.


Kvalitní poradce Feng shui by měl mít perfektní znalosti v těchto oblastech:

Psychologické účinky barev na člověka (červená zvyšuje agresivitu, pozornost,…modrá ochlazuje,…).

Asociace, které se k barvám vztahují (červená – dynamika, erotika, láska,…).

Fyzické účinky barev (červená zvyšuje tlak, zrychluje tep, vyvolává slinění a chuť k jídlu,…).

Zařazení barev k jednotlivým prvkům Taoistického pentagramu a jejich vztah k orgánům, emocím a k oblastem života. (Zelená se vztahuje k játrům a žlučníku, k agresivitě a hněvu, k začátkům, plánům, dynamice,…)

Optické působení barev v prostoru a ovlivňování jeho vzhledu. Pomocí barev lze prostor opticky zvětšit, zvednout strop, rozzářit, dodat atmosféru,…

Pro používání barev v interiéru z hlediska optického působení existuje celá řada velmi dobrých pravidel. Na příklad strop by měl být ze všech stěn nejsvětlejší – tak je to i v přírodě a lépe odráží světlo, stejná barva všech stěn sjednocuje prostor, světlá podlaha oslňuje, barvami lze zdůraznit nebo potlačit nábytek, využitím pruhů lze prostor rozšířit nebo zúžit, atd.


Feng shui používá barvy k:
dosažení harmonie v prostoru podle různých metod a systémů ovlivňování toku energie v prostoru
ovlivňování kvality života
působení na zdraví člověka
podle Taoistické astrologie člověka k propojení partnerů, kolegů, sourozenců,…

Dlouholetou praxí jsem se přesvědčila o tom, že například v ložnici lidé velmi dobře cítí, kterou barvu potřebují pro dosažení harmonie, fyzické pohody a kvalitních partnerských vztahů. Domnívám se, že je to tím, že v ložnici se člověk uvolňuje a tak to může správně vycítit. V denním životě nás ovlivňuje momentální nálada, trendy, reklama, byt známých,..….

Toto zjištění mne dovedlo k opatrnosti při volbě barev pro své klienty. Barvu nikdy nesděluji direktivně, ale vždy se svého klienta ptám na jeho představě barevnosti daného prostoru. Pro zpracovaný prostor existuje většinou – kromě jediné výjímky v metodě Letící hvězda – výběr ze dvou i více barev. Mohlo by se to zdát málo, ale uvažte, že každá barva má mnoho odstínů, dělí se na teplé a studené, může mít pastelovou variantu a k tomu pro zvýšení zajímavosti a variability barevnosti prostoru existují důmyslná a inspirativní pravidla pro vzájemné kombinování barev.

Použitím vhodných barev lze prostor doladit podle světových stran, tj. podle Školy kompasu , a tím lze harmonizovat i oblasti života, jako je Zdraví, Prosperita, Partnerství, atd. Dále je možné barvy využít v metodě Létající hvězda, podle které se harmonizuje prostor z pohledu času. (viz.Metody)

Barvy se jako nápravný prostředek používají i v tzv. Mistrovském Feng shui, kde se doporučují k doplnění osobních energií lidí v prostoru nebo i k jejich vzájemnému propojení.

Například: v astrologickém rozboru se ukáže, že dítěti chybí prvek KOV a naopak má mnoho prvku DŘEVA. A tato skutečnost má i fyzické projevy – dítě se projevuje příliš aktivně, chaoticky a nesoustředěně. Vibrace KOVU představuje řád, přesnost, autoritu, čistotu, atd. Řešením může mimo jiné být, že se dítěti cíleně do jeho blízkosti zvolí barvy s vibrací KOVU.

Jiným příkladem může být propojení manželů pomocí barvy – nejlépe v ložnici. Toto propojení lze provést ve více rovinách, např. v komunikaci, emocích, dominanci, inteligenci,….

Protože znám a mám v praxi ověřené účinky barev na člověka, považuji za jeden z nejdůležitějších momentů kvalitního Feng shui skutečnost, že navržený nebo zharmonizovaný prostor odpovídá barevné vizi mého klienta!